Vedtægter for Skt. Pauls Plads Karréens Gårdlaug
1. reviderede udgave 1999

§1.

Gårdlaugets navn er "Sankt Pauls Plads Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er København. Værneting er Københavns Byret.

§2.

Gårdlaugets formål er at overtage, administrere og drive (herunder ren- og vedligeholde) det fælles friarealanlæg, som i henhold til den godkendte og tinglyste saneringsplan med tillæg for Skt. Pauls Plads-karréerne er etableret på ejendommene matr.nr.e. 555, 565, 564, 562, 561, 560, 559 og 558, alle Skt. Annæ Vester Kvarter.

§3.

Gårdlaugets medlemmer er samtlige de til enhver tid værende ejere af de i §2 nævnte ejendomme. Enhver ejer af de nævnte ejendomme er forpligtet til at være medlem af lauget.

Ejendommene opdelt i ejerlejligheder betragtes i relation til gårdlauget som én ejendom, der i alle forhold repræsenteres af ejerforeningen.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor gårdlauget. Medlemskabet indtræder ved skødets anmeldelse til tinglysning, eller pr. overtagelsesdatoen i henhold til skødet, hvis overtagelsesdagen ligger senere. Den nye ejer hæfter for den gamle ejers økonomiske forpligtelser (kontingentrestancer mv.) overfor gårdlauget.

Medlemmernes forpligtelser

§4.

Gårdlaugets medlemmer er pligtige at

Kapital- og hæftelsesforhold mv.

§5.

For gårdlaugets forpligtelser hæfter alene dette.

Gårdlaugets kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer for gårdlaugets forpligtelser.

§6.

Mellem ejerne indbyrdes gælder følgende fordelingstal, der er fastsat efter de enkelte ejendommes etagearealer:

Matr.nr. Adresse Fordelingstal
555 Kronprinsessegade 70 /
Gernersgade 41
1.537 / 8.694
565 Kronprinsessegade 74 845 / 8.694
564 Kronprinsessegade 76 /
Gernersgade 45
1.336 / 8.694
562 Gernersgade 39 912 / 8.694
561 Gernersgade 35 /
Skt. Pauls Plads 9
1.402 / 8.694
560 Skt. Pauls Plads 5-7 1.202 / 8.694
559 Skt. Pauls Plads 3 /
Skt. Pauls Gade 42
1.460 / 8.694
558 Skt. Pauls Gade 44 0 / 8.694

§7.

Udgifterne i forbindelse med fællesarealernes vedligeholdelse og drift fordeles mellem de enkelte medlemmer efter de ovenfor anførte fordelingstal, jvf. dog §§ 8 og 9.

Ren- og vedligeholdelsesudgifter vedrørende arealer, skure mv. for hvilke der er givet særskilt brugsret, afholdes alene af den pågældende ejendoms ejer.

Ren- og vedligeholdelse kan ske ved gårdlaugets foranstaltning for ejerens regning, såfremt ejeren efter skriftlig påkrav fra bestyrelsen ikke opfylder denne forpligtelse.

§8.

Uanset der i gårdanlægget er etableret fælles skure for renovationscontainere, påhviler det ikke gårdlauget at foranledige opstilling og tømning af containere eller at betale for renovation. De enkelte ejere er derimod generelt ansvarlige overfor gårdlauget for behørig fjernelse af affald, herunder også storskrald mv., fra deres ejendomme, og ejerne hæfter overfor gårdlauget for deres lejeres eventuelle forsømmelser i så henseende.

Dette betyder, at de enkelte ejere - eller ejere i fællesskab, hvis der er tale om puljeordninger - overfor gårdlauget er ansvarlige for, at antallet af containere og tømningsfrekvensen - både for husholdningsaffald og erhvervsaffald - er tilstrækkelig, og hvis dette efter gårdlaugets skøn ikke er tilfældet, kan gårdlauget give ejerne pålæg om at bestille yderligere containere eller tømninger hos Renholdningsselskabet af 1898. Gårdlauget er i givet fald også berettiget til selv direkte at rette henvendelse til R98 herom.

De enkelte ejere er endvidere overfor gårdlauget ansvarlige for, at storskrald o.l. fjernes, og gårdlauget kan give den enkelte ejer pålæg om fjernelse af storskrald mv., der må antages at hidrøre fra den pågældende ejendom, eller gårdlauget kan selv sørge for fjernelse af sådant affald for ejerens regning.

Hvis man kommer i den situation, at R98 fremsender regninger for ekstraordinære tømninger mv. til enkelte ejere i tilfælde, hvor der rettelig er tale om en fællesudgift for flere ejere, er gårdlauget berettiget til at refundere den pågældende ejer udgiften og kræve den dækket forholdsmæssigt af de rette vedkommende ejere.

Hvor det ikke er muligt at ”identificere” storskrald o.l. i gårdanlægget, kan gårdlauget foranledige det pågældende affald fjernet og afholde udgiften som en gårdlaugsudgift.

Uanset ovenstående regler kan gårdlaugets bestyrelse vedtage at indføre en ordning, hvorefter fjernelse af storskrald finder sted i gårdlaugets regi og således, at udgifterne afholdes af gårdlauget.

§9.

Medlemmerne betaler, såfremt en generalforsamling måtte beslutte det, hver max. kr. 2,00 pr. m2 etageareal til en grundfond til imødegåelse af uforudsete udgifter.

§10.

Bestyrelsen udarbejder hvert år til forelæggelse på den ordinære generalforsamling et forslag til foreløbigt budget for det følgende regnskabsår og til endeligt budget for det indeværende regnskabsår. Budgetterne skal vise laugets forventede udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse m.v. Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstallene. Bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget månedsvis eller kvartalsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen, efter meddelt påkrav, berettiget til at overgive fordringen til inkasso.

Det foreløbige budget skal tjene som grundlag for bestyrelsens dispositioner mv. for den del af det pågældende regnskabsår, som ligger forud for den ordinære generalforsamling og dermed for vedtagelsen af det endelige budget.

§11.

Til sikkerhed for laugets til enhver tid værende tilgodehavender hos de enkelte medlemmer lyses nærværende vedtægter pantstiftende på de enkelte ejendomme for nedenstående beløb, som groft afspejler den normale udgiftsfordeling:

Matr.nr. Adresse Beløb
555 Kronprinsessegade 70 /
Gernersgade 41
31.000 kr.
565 Kronprinsessegade 74 17.000 kr.
564 Kronprinsessegade 76 /
Gernersgade 45
27.000 kr.
562 Gernersgade 39 18.000 kr.
561 Gernersgade 35 /
Skt. Pauls Plads 9
28.000 kr.
560 Skt. Pauls Plads 5-7 24.000 kr.
559 Skt. Pauls Plads 3 /
Skt. Pauls Gade 42
29.000 kr.
558 Skt. Pauls Gade 44 0 kr.

§12.

Gårdlauget skal, bortset fra en eventuel grundfond, jvf. § 9, og den fornødne driftskapital, ikke oparbejde nogen formue. Gårdlaugets kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto, idet den/de pågældende konti skal lyde på gårdlaugets navn. Dog skal det være bestyrelsen tilladt at have en kassebeholdning af passende størrelse.

§13.

Ejernes andele i laugets formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af andele kan alene finde sted ved laugets opløsning jvf. nedenfor.

Generalforsamling

§14.

Generalforsamlingen er gårdlaugets øverste myndighed. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal mindst 5 medlemmer være repræsenteret.

Til beslutning om ændring i vedtægterne kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er alle de stemmeberettigede ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer efter fordelingstal uden hensyn til, hvor mange der har givet møde.

Ændringer i vedtægternes § 4 kræver godkendelse af Københavns Kommune.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

§15.

Hvert år i sidste halvdel af april måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
  3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
  4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
  5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne skriftligt overfor bestyrelsen begæres af mindst 3 af gårdlaugets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§16.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen, for ordinære generalforsamlinger med mindst 4 ugers varsel, for ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der af bestyrelsen agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede årsregnskab for det senest foregående regnskabsår og bestyrelsens forslag til endeligt budget for indeværende og foreløbigt budget for det følgende regnskabsår.

§17.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet forslag eller emne behandlet på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et forslag eller emne behandlet på den ordinære generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 8 dage før denne.

§18.

Der udfærdiges et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, hvorefter det udsendes til samtlige medlemmer.

Bestyrelse

§19.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, én fra hver ejendom. Desuden udpeger hver ejendom 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§20.

Bestyrelsen har - indenfor de rammer, som ligger i de af generalforsamlingen vedtagne budgetter, og som følger af generalforsamlingens beslutninger i øvrigt - ledelsen af gårdlaugets anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af laugets fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser, opkrævning af bidrag hos laugets medlemmer m.v..

§21.

Bestyrelsen indkaldes efter behov, samt hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede, og bestyrelsen er forskriftsmæssigt indkaldt.

Beslutning træffes af de fremmødte ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol, optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§22.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp eller indgå kontrakt med en entreprenør til varetagelse af den daglige drift.

Bestyrelsen kan - efter forudgående beslutning på generalforsamlingen eller efter afgivet bemyndigelse fra denne - ansætte en administrator. Gårdlaugets almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås i så fald af administrator.

Administrator skal stille betryggende sikkerhed for betroede midler.

§23.

Gårdlauget tegnes af formanden i forening med yderligere et medlem af bestyrelsen.

§24.

Bestyrelsen er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver disposition til opfyldelse af laugets formål.

Bestyrelsen er legitimeret til at modtage meddelelser, pålæg o.l. fra det offentlige vedrørende det fælles friarealanlæg.

Bestyrelsen er bemyndiget til på ejernes vegne at underskrive enhver deklaration. der af offentlige myndigheder måtte blive krævet lyst på de af lauget omfattende ejendomme til gennemførelse og opretholdelse af det fælles friarealanlæg.

Regnskab og revision

§25.

Gårdlaugets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31. december 1993.

§26.

Generalforsamlingen vælger en revisor, der hverken er medlem af gårdlaugets bestyrelse eller er suppleant til bestyrelsen, til at revidere regnskabet. Såfremt et enkelt medlem af gårdlauget (det vil sige en husejer) ønsker det, skal generalforsamlingen vælge en registreret eller statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab forsynes med revisors påtegning og tilsendes hvert medlem af lauget senest 4 uger inden den ordinære generalforsamling.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Gårdlaugets opløsning

§27.

Da gårdlauget er stiftet i anledning af de på ejendommene tinglyste servitutter om udlæg af fælles friarealer mv., kan det ingensinde opløses uden forudgående aflysning af disse servitutter.

I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling efter de for vedtægtsændringer gældende regler, jvf. § 14, og efter godkendelse af kommunen, med mindre denne godkendelse ligger i en forudgående aflysning af de ovenfor nævnte servitutter.

Ved opløsning af gårdlauget fordeles dettes eventuelle formue mellem medlemmerne efter fordelingstal.

Godkendelse, tinglysning mv.

§28.

Nærværende vedtægters § 4 skal godkendes af Københavns Kommune. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som måtte være nødvendige for at opnå kommunens godkendelse.

Vedtægterne begæres tinglyst som servitut på samtlige de i § 2 angivne ejendomme, idet de på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og pantehæftelser, hvorom der henvises til tingbogen, respekteres.

Påtaleberettigede er gårdlaugets medlemmer og Københavns Kommune. Uden sidstnævntes tilladelse kan hverken ændringer eller aflysning af tingbogen finde sted for så vidt angår § 4.

Vedtægterne begæres tillige tinglyst pantstiftende på de enkelte ejendomme for de i § 11 angivne beløb med ejerlauget som panthaver. De på ejendommene tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser, hvorom der henvises til tingbogen, respekteres.